Het belang van goede hoorzorg

Nederland kent momenteel zo’n 2,6 miljoen slechthorenden (> 25dB gehoorverlies), waarvan 1,3 miljoen matig tot ernstig slechthorenden (>35dB). Gehoorverlies dat ontstaat door leeftijd, al dan niet door vroeger opgelopen lawaaischade, blijkt de grootste veroorzaker. Maar er is natuurlijk ook een grote groep die als gevolg van specifieke (al dan niet erfelijke) aandoeningen afhankelijk is van diverse ondersteuningsmiddelen. Alleen al tot 2030 groeit het aantal mensen met een gehoorverlies van minimaal 35dB (matig tot ernstig slechthorenden) tot 1,7 miljoen Nederlanders. Deels wordt dat verklaard door de vergrijzing; mensen worden steeds ouder. Maar gehoorverlies wordt door meer veroorzaakt dan enkel door leeftijd. En het lijkt, mede door blootstelling aan lawaai, op steeds jongere leeftijd tot problemen te leiden. Zeker nu we langer doorwerken, wordt ook de werkende beroepsbevolking er meer en meer door getroffen.

Preventie en bewustwording

Preventie en bewustwording

De gevolgschade van lawaai wordt momenteel nog sterk onderschat. Met partijen in de hele hoorzorgketen willen we informatie en voorlichting geven en waar noodzakelijk gehoorbeschermende maatregelen. Bewustwording is essentieel: vroegdiagnostiek en testen dienen daarbij breder toegankelijk te worden.

Lees meer
Werk en gehoor

Werk en gehoor

Gehoorverlies ontstaat langzaam en heeft niet altijd een duidelijke oorzaak. Vanuit de Arbowet is er aandacht voor lawaai op de werkvloer, waarbij werkgever en werknemer beide verantwoordelijk zijn. Samen met partners als de vereniging voor bedrijfsartsen (NVAB) en werkgevers- en werknemersorganisaties verkennen we dit probleem en zoeken we naar oplossingen.

Lees meer
Ouderen en mee blijven doen

Ouderen en mee blijven doen

Leeftijdsgerelateerd gehoorverlies treft vrijwel alle ouderen. Het gehoorverlies ontstaat langzaam en kan er toe leiden dat men zich geleidelijk terug gaat trekken. Dan ligt vereenzaming op de loer. Samen met stakeholders werken we aan bewustwording en het belang om iets aan gehoorverlies te doen.

Lees meer

Samen werken aan maatschappelijke impact

De cijfers liegen er niet om! De WHO heeft in 2021 de noodklok geluid in haar rapport ‘World Report on Hearing’. Wereldwijd ervaren op dit moment meer dan 1,5 miljard mensen een vorm van gehoorverlies. Dat aantal kan groeien tot 2,5 miljard in 2050. Daarbij zijn er 1,1 miljard jonge mensen die het risico lopen om permanente gehoorschade op te lopen door het langere tijd luisteren naar muziek op hoog volume. WHO schat dat meer dan 400 miljoen mensen, inclusief 34 miljoen kinderen, te maken hebben met zodanig gehoorverlies dat kan worden gesproken over een functionele beperking die hun gezondheid, ontwikkeling en kwaliteit van leven aanzienlijk schaadt.

De maatschappelijke impact van gehoorverlies in vele facetten van het leven is enorm. Zo zien we dat mensen met gehoorverlies;

  • vaker met vermoeidheidsklachten uitvallen;
  • zich vaker ziek melden;
  • zich evident meer afsluiten voor activiteiten.

Eenzaamheid ligt op de loer en, doordat cognitieve functies minder worden aangesproken, wordt de progressie in ziektebeelden, zoals dementie, versneld. Alle reden voor een gezamenlijke aanpak.

Ons gehoor is een essentieel zintuig in onze communicatiemaatschappij. De meeste mensen nemen het gehoor voor lief en wanen zich onaantastbaar, zich niet realiserend wat de eventuele consequenties van gehoorverlies zijn. En dat terwijl gehoorverlies langzamerhand in de top-10 van chronische aandoeningen terecht komt en de impact op het persoonlijke leven voor de mensen die het overkomt enorm is. Ook sociaal-maatschappelijk is het een zwaar onderschat probleem dat niet op zichzelf staat. De samenhang met eenzaamheid, verzuim en eventuele arbeidsongeschiktheid en zelfs dementie wordt in actuele literatuur steeds vaker onderbouwd.

Voor ons als hoorzorgsector is het dé uitdaging voor de komende jaren, waar we samen de schouders onder moeten zetten. Samen met partijen binnen én buiten de hoorzorg, van patiëntenorganisatie tot verzekeraar, van bedrijfsarts tot KNO-arts, met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maar óók met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), zullen we moeten werken aan preventie, bewustzijn en waar nodig interventies moeten inzetten.

Dat betekent veel samenwerken en verder kijken dan onze eigen praktijk reikt. Alleen al omwille van de groei van het aantal slechthorenden die nu volgens diverse rapporten op ons af komt, zullen we alle handen ineen moeten slaan. Hoorzorg is essentieel om mensen mee te laten doen. En ook daarom zullen we er voor moeten zorgen de hoorzorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Samen hebben we daarin een flinke rol te vervullen.